Regionální rozvoj


Obyvatelstvo, osídlení a bydlení, regionální a územní rozvoj
Podílíme se na přípravě sčítání lidu, domů a bytů a v návaznosti na ně provádíme vyhodnocování jeho výsledků. Tyto údaje využíváme ke zpracování územně plánovacích podkladů, analytických studií a prognóz počtu a struktury obyvatel a rozvoje bydlení, jako je přirozená obměna obyvatelstva, migrace, dojížďka.


Bytová výstavba v územích ČR
Vytváříme a vyhodnocujeme dlouhodobé časové řady údajů o rozmístění dokončených bytů v krajích, okresech, správních obvodech, skupinách obcí, přičemž jsou propojovány s údaji o vývoji počtu obyvatel za stejné období a slouží k vyhodnocení změn a trendů v rozmístění bytové výstavby a obyvatelstva.

Provádíme analýzu bytové výstavby zahrnující počet a skladbu bytů za dokončené, zahájené a rozestavěné byty v ČR (u dokončených až do úrovně obcí).


Územní identifikace a soustava základních sídelních jednotek
Sloužíme jako konzultační pracoviště pro problematiku historie ZSJ (základní sídelní jednotky)

Aktualizujeme základní číselníky s vazbami na registry RÚIAN a RSO a poskytujeme tyto údaje a zejména metodickou pomoc a konzultace k územní identifikaci všem uživatelům.


Archiv: Metodika pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti

Metodika byla zpracována v ÚRS PRAHA, a.s. v roce 2014 tak, aby umožnila poskytovatelům veřejných prostředků v rámci finančních nástrojů bytové provádět hodnocení nastavení finančních nástrojů bytové politiky z hlediska jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti.

Metodika pro vychází z principů podmínek auditu výkonu a 3E analýzy. Vzájemně provázané (skladebné) indikátory jsou zacílené na dotační podprogramy Programu podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoje a na úvěrové a záruční nástroje Státního fondu rozvoje bydlení.


Informace: RNDr. Jan Müller, tel: +420 267 219 324, mueller@urspraha.cz