MID TOP STAV 2014


Malé a střední a firmy patří k jedněm z prvních které   pociťují změny v poptávce nejintenzivněji. To se projevilo v souvislosti s růstem, poptávky jak v roce 2014 tak i v 1. pololetí 2015 kdy tyto firmy zlepšují své postavení na trhu.

Počet těchto podnikatelských subjektů přesahuje ve stavebnictví 98 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 97 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 85 procenty.  Produkce této skupiny se blíží jedné třetině.

Střední a malé firmy jsou jednak významnými dodavateli stavební produkce v regionech své působnosti jednak efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli stavebních prací, které finalizují zejména velké stavební zakázky.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách.  Proto se organizátoři předešlých ročníků  MID-TOP STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit MID-TOP STAV 2014.

Významným kritériem výběru pro zařazení byla obdobně u TOP STAV větších stavebních firem transparentnost ekonomiky firem vyjádřená ochotou a zájmem managementu o zveřejnění jejich ekonomických výsledků pro širší odbornou i laickou veřejnost Alespoň touto cestou chceme poděkovat managamentu těch podniků, který spolupracoval na tomto ročníku MID - TOP STAV za rok 2014.

Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID- TOP STAV 2014 byly získány přímo od podniků, které jsme oslovili formou malé ankety. V MID-TOP jsou podniky řazeny zejména podle velikosti tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců. Kromě absolutních hodnot ukazatelů , jsou uváděny i poměrové ukazatele charakterizující např. rentabilitu podnikání ve stavebnictví, produktivitu práce.  

Tržby podniků uvedené v tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb (součet řádků 01 a 05 výkazu zisků a ztrát). Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění . Aktiva představují hodnotu celkových aktiv (řádek 001 rozvahy).

Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu, jejich vzájemné porovnání.

Zveřejněním MID-TOP chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti  o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID-TOP 2014 budou zveřejněny na www stránkách Svazu podnikatelů ve stavebnictví, časopisu Stavebnictví a v zahraničí prostřednictvím  EUROCONSTRUCT a FIEC které mají působnost v zemích EU.

Další informace v připojených souborech (formát MS Excel) Soubor 1

 

Kontakt

Informace: Ing. Zdeněk Kunc, CSc., tel.: 267 219 222, e-mail: kunc@urspraha.cz